Ny ydelse: Integrated listening –
anerkendt udviklingsfremmende lytteterapi.

Information om Safe and Sound Protocol (SSP)

Safe and Sound Protocol

Dr. Stephen Porges

 

Introduktion til SSP (Safe and Sound Protocol)

SSP er udviklet af Dr. Stephen Porges, som er internationalt anerkendt forsker i neurofysiologi. SSP er et 5 dages musikterapi  interventionsprogram, som har til formål at reducere lydfølsomhed, stress og følelsesmæssig ubalance samt styrke socialt engagement og kommunikation. Ved at afbalancere den fysiologiske og følelsesmæssige tilstand, kan barnets /den unges udgangspunkt  for samspil, kommunikation, læring og selvforståelse forbedres. Forskningsbaseret terapi har vist gode resultater for en række målgrupper af klienter, eksempelvis børn og unge med autisme.

SSP består af 1 times lytning til audioteknologisk  bearbejdet musik via høretelefoner i 5 på hinanden følgende dage under nær supervision af kvalificeret behandler.

Positiv effekt er dokumenteret på områder som:

 • Sociale og emotionelle vanskeligheder
 • Auditiv sensitivitet ( lydfølsomhed)
 • Stress tilstande
 • Angst og traumer
 • Vanskeligheder med opmærksomhed og koncentration

Den følelsesmæssige og fysiologiske tilstand hos mennesket kan være afgørende for, hvordan vi indgår i socialt samspil,  hvordan vi lærer og kan løse opgaver.

SSP bygger på neuroplasticitet ( hjernens kapacitet for organisatorisk  og funktionel forandring) og består af lytning til musik, der er blevet behandlet specifikt med henblik på at regulere nervesystemets tilstand, fremme en følelse af tryghed  samt evnen til at indgå i socialt samspil. Denne forbedrede fysiologiske tilstand kan reducere sensorisk følsomhed særligt med hensyn til lydpåvirkning og kan fremme barnets / den unges evne til at forstå kommunikation og i særdeleshed den  følelsesmæssige betydning af sproget. Når samspil og kommunikation forbedres, kan det indvirke positivt på social adfærd og engagement.

SSP praktiseres kun af kvalificerede behandlere, som har gennemgået træningskurser ved Integrated Listening Systems. Ergoterapeut Ingelis Arnsbjerg har gennemgået kurser i SSP i Denver Colorado suppleret med opfølgende e-learning og er en af de ganske få kvalificerede behandlere i Danmark.

Yderligere oplysninger fås via dette link.: http://integratedlistening.com/ssp-safe-sound-protocol/ eller hos

Ingelis Arnsbjerg, aut. ergoterapeut

Tlf. 27128821

Mail: sansogsamling@mail.dk

Information om Integrated Listening Systems ( iLs ) .

Integrated Listening Systems (iLs):

iLs er en lytteterapi med multisensorisk påvirkning, som har til formål at fremme  organisering af hjernefunktioner samt styrke disse.

iLs kan modne og fremme sensorisk bearbejdning, opmærksomhed, koncentration, læring og kommunikation samt styrke motorisk og sproglig udvikling.

iLs metoden er baseret på det forhold, at hjernen kan udvikle sig såvel anatomisk som funktionelt i reaktion på specifik stimulation. Denne neurologiske proces er  videnskabeligt veldokumenteret og betegnes ” neuroplastisitet ”.

iLs metoden kombinerer en videnskabeligt velfunderet form for lytteterapi med aktiviteter som styrker visuo-motorisk kontrol og opmærksomhed, grov- og finmotorik, balance og koordination.

Behandlingsprogrammerne og deres varighed:

iLs tilbydes gennem hjemmetræningsprogrammer, som er designede med henblik på at styrke  forskellige udviklingsområder og funktioner.

Barnet/den unge lytter til klassisk musik i sessioner af 1 times varighed via høretelefoner af høj kvalitet.

Programmerne består af 20-60 sessioner og der lyttes 3-5 gange ugentligt.

iLs kræver engagement og målbevidsthed:

Behanlingen kan opleves som lang, og det er krævende for de fleste, at integrere iLs behandlingen i hverdagen. Behandlingen kræver derfor, at man er i stand til og har viljen til at yde en betydelig indsats, ved at afse den nødvendige tid i tæt samarbejde med barnet/den unge.

Positiv indstilling, motivation og målbevidsthed er vigtige elemneter i behandlingsprocessen, og Ingelis Arnsbjerg har god erfaring med at supervisere og vejlede, så forløbet opleves så positivt som muligt af familien.

Mange forældre oplever en stor glæde ved det hyppige samvær med barnet/den unge,  og ved at være sammen om programmets integrerede aktiviteter. Nogle børn og unge oplever en voksende glæde ved klassisk musik, og vil gerne fortsætte med at lytte til klasssik musik i hverdagen efetr endt behandling.

Den klassiske musik som anvendes ved iLs::

De klassiske musikstykker er komponeret af de største klassiske komponister og indspillet af kompetente musikere i avancerede lydstudier.

Musikken er bearbejdet og filtreret, så den afspilles med specifikke frekvens mønstre, som gennem mange års erfaring, har vist sig at have en gavnlig effekt på hjernens funktion og udvikling.

iLs udstyret:

Udstyret består af høretelefoner med boneconduction funktion ( knogleledning) , som transmitterer musikkens dybe frekvenser til det indre øre i form af vibration, samt en bæltetaske med en Ipod og forstærker .

iLs kombineret med ergoterapi:

Metoden iLs har været anvendt gennem over 10 år i USA, og er nu anerkendt i mange lande eksempelvis  England, Holland, Australien, Canada, Rusland, Indien, Columbia og Puerto Rico.

I USA har den anerkendte ergoterapeut og forsker Dr. Lucy Jane Miller i en årrække kombineret  iLs med ergoterapeutisk behandling af børn med udviklingsvanskeligheder og sansebearbejdnings forstyrrelser på behandlingsklinikken Star Institute i Colorado.

Metoden passer godt ind i den ergoterapeutiske tilgang, idet den involverer graduerede sansemotoriske aktiviteter i nært samspil mellem barnet/den unge og  forældre eller andre omsorgspersoner.

     

iLs programmerne kan føre til fremskridt indenfor følgende områder :

 • Sensorisk bearbejdning ( eks. reduktion af sensitivitet , skærpet sensorisk registrering )
 • Social adfærd
 • Auditiv bearbejdning
 • Sproglig funktion
 • Læring ( Eks. læseevne, matematisk forståelse).
 • Opmærksomhed og koncentration
 • Impulskontrol
 • Hukommelse
 • Motoriske færdigheder: Eks. Balance, kropskontrol og stabilitet, øje/hånd koordination
 • Motivation
 • Kreativitet
 • Fysisk og mental energi
 • Selvtillid
 • Søvnkvalitet

Effekt af iLs :

Størstedelen af de børn og unge , som gennemfører et iLs behandlingsprogram gør markante udviklingsmæssige fremskridt på et eller flere af ovennævnte områder.

Der dog ingen garanti for signifikant effekt for alle.

Information on iLs og dokumentation af effekt gennem videnskabelig forskning og casestudies, samt interview med Dr. Ron Minson  kan ses på følgende link :

http://www.integratedlistening.com

Hvordan kan man få behandlingsforløb med Integrated Listening Systems ?

Ingelis Arnsbjerg, ejer af virksomheden Sans og Samling, tilbyder iLs hjemmetræningsprogrammer efter forundersøgelse af barnets/den unges styrker, ressourcer og udfordringer. Undersøgelsen er vigtig i forhold til valg af iLs program.

Barnet/den unges pågældende Kommune kan ansøges om behandlingen, men ikke alle kommuner bevilger, og derfor vælger nogle forældre selv at betale. ( Se takster under “Ydelser” på Ingelis Arnsbjergs hjemmeside.

Ingelis Arnsbjergs kvalifikationer som iLs behandler består af :

 • Kvalificerende kursus i hjemmetræningsprogrammerne Total Focus Systems  ved Dr. Ron Minson og hans træningsteam på Cambridge University England . Maj 2011.
 • Opfølgende kursus ”iLs Pro,- advanced course”, Seattle, USA. Juli  2012.
 • Deltagelse i 1.  internationale iLs konference i Denver. September 2012
 • Deltagelse i 2. internationale iLs konference  i Denver Juli 2016.
 • Medarrangør af kvalificerende iLs kursus for behandlere i København september 2017 gennem bestyrelsesarbejde i  Ergoterapi Fagligt Selskab for Børn og Unge .
 • Forventet påbegyndelse af uddannelse til iLs instruktør for behandlere januar 2019.

Ingelis kontaktes gerne for uddybende information om iLs og mulighederne for behandling i Danmark. Der kan ved lang ventetid eller geografiske behov henvises til øvrige ils behandlere i Danmark.